ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Η εταιρία «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Α.Ε. – Ψυχιατρική Κλινική» ανταποκρινόμενη στις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, αποφάσισε να σχεδιάσει και να
εγκαταστήσει ένα εγχειρίδιο το οποίο αποτελεί αδιάσπαστο μέρος της Πολιτικής που εφαρμόζει κατά της Βίας & της Παρενόχλησης στην Εργασία και της Πολιτικής Διαχείρισης των Καταγγελιών, σύμφωνα
με το άρθρο 9 & 10 του Ν. 4808/2021 (Α΄ 101) και την απόφαση αριθ. 82063.

Για περισσότερες πληροφορίες Κατεβάστε το έντυπο